un-no.corp

เราทำอะไรได้บ้าง ?

เราเชี่ยวชาญด้านการสร้างโปรแกรมที่ทำงานบนเว็บ (Web Application) ด้วยภาษา

  • PHP
  • HTML , CSS
  • Javascript (jQuery)

และทำงานร่วมกับฐานข้อมูล

  • MySQL
  • Oracle

เราสามารถออกแบบวิเคราะห์โปรแกรม ตามความต้องการของท่าน เพื่อให้ได้ผลงานที่มีทั้งคุณภาพ และประสิทธิภาพ

แล้วยังทำอะไรได้อีก

เราสามารถเขียนระบบเพื่อเชื่อมต่อ กับระบบต่างๆ ได้ดังนี้

  • Google Map API
  • Facebook Application
  • SMS API
  • ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์
  • ระบบ Network

ราคาค่าใช้จ่ายแพงหรือเปล่า

เราคิดราคาค่าพัฒนา อย่างเหมาะสมกับ ปริมาณ ความยากง่าย และความเร่งด่วน ของงาน

User : 0 Render : 0.004073