ผลงานที่ผ่านมาของบริษัท

กรมป้องกันและบรรเทาสาธราณภัย (กรุงเทพมหานคร)

โครงการสถิติอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาล หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ 7 วันอันตราย เป็นระบบเก็บสถิติอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ แล้วนำข้อมูลไปประมวลผลสรุป เพื่อนำเอาไปวิเคราะห์ ปัญหา สาเหตุ และหามาตราการในการป้องกันอุบัติเหตุ ต่อไป

โครงการนี้ เริ่มต้นเมื่อปี 2548 และใช้งานต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

— โครงการสถิติอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาล

บริษัท ศิรินคร จำกัด (นครศรีธรรมราช)

โครงการจัดทำระบบบริหารจัดการ การขนส่งน้ำมัน สามารถบันทึกการรับส่งน้ำมัน จัดเที่ยววิ่ง และนำข้อมูลมาสรุป เพื่อหาข้อมูลต้นทุนกำไร ต่างๆ

— ระบบบริหารจัดการ การขนส่งน้ำมัน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขนส่งมวลชนลพบุรี (ลพบุรี)

— ระบบบริการจัดการตั๋วโดยสาร

Sirinakorn city complex (นครศรีธรรมราช)

— ระบบบริหารการ และควบคุมต้นทุนการก่อนสร้าง

ห้างหุ้นส่วนสามัญ พีแค็ช (ลพบุรี)

— ระบบจัดการสัญญา และสินเชื่อ

กรมการขนส่งทหารบก (กรุงเทพมหานคร)

— ระบบบริหารจัดการชิ้นส่วนซ่อม

บริษัท เด็พธเฟิร์สท จำกัด (กรุงเทพมหานคร)

— ระบบแผนที่ ใน ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน และประเมินผล

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอส. ออยล์ (นครศรีธรรมราช)

— ระบบบริหารงานบุคคล
User : 0 Render : 0.004732